Zgodnie z § 3 ust 6 Uchwały Nr VIII/IX/91/19  Rady Miasta Wałcz z dnia 25 czerwca  2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Wałcz oraz zmiany uchwały w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz informuję, że:

  1. do wydatkowania na rok 2020 w ramach budżetu obywatelskiego przewidziano kwotę 600 000 zł,
  2. maksymalna wartość składanego projektu : 150 000 zł,
  3. harmonogram wdrażania poszczególnych etapów:

1) do 30 września 2019 przewiduje się 2 spotkania warsztatowe z mieszkańcami w zakresie zasad i trybu składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego,

2) od 1.10 – 22.10.2019 zgłaszanie projektów,

3) w okresie od 23.10. 2019 – 28.11.2019

  • Weryfikacja formalna, informacja o projektach dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania
  • Przekazanie wnioskodawcom uwag i  sugestii dotyczących projektów, termin przekazania wnioskodawcom informacji o dokonanych korektach oszacowanych kosztów
  •  Rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza Miasta Wałcz , ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.

4)  4.12.2019 – 27.12.2019 głosowanie.

5) do 10.01.2020 ogłoszenie wyników głosowania, informacja o projektach przyjętych do realizacji.