Uczniowie zamieszkujący miasto Wałcz uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich – do czasu ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia obowiązku nauki; pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- ciężka bądź długotrwała choroba,
- wielodzietność,
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- alkoholizm,
- narkomania,
- rodzina niepełna

mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego przyznawanego przez Burmistrza Miasta Wałcz.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł
(zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Dochód oblicza się w sposób wskazany w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).

Warunkiem wypłaty stypendium w formie środków pieniężnych jest poniesienie przez rodzica opiekuna/pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne. Wypłata następuje po udokumentowaniu faktycznie poniesionego kosztu rachunkami, fakturami bądź innymi dokumentami. Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę ubiegającego się o stypendium dla dziecka lub na pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby np. koszulki, obuwie miały adnotację „sportowe"- faktury bez takiej adnotacji nie będą przyjmowane.

W szczególnych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o stypendium, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe, a wnioskodawca przedstawi odpowiednie uzasadnienie.

Stypendium szkolne zostaje przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium należy przeznaczyć na realizację potrzeb o charakterze edukacyjnym,
w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników do nauki, innych zakupów ściśle związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym np. zeszyty, strój sportowy, przybory i pomoce szkolne, słowniki, lektury szkolne, encyklopedie, atlasy, opłaty za internet, zakup komputera, oprogramowania, tuszy do drukarek, biurka, krzesła, pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do dnia 15 września roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Miasta Wałcz, budynek B, p.223.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 2. Zaświadczenie o wysokości:

- dochodu netto z zakładu pracy,
- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),
- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego).

 1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 3. Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
 4. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
 5. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie
  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 8. Zaświadczenie ze szkoły.
 9. Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Uchwała Rady Miasta Wałcz nr IV/sXXIV/201/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.).