Mieszkańcy Wałcza !

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedłożył  ocenę obszarową jakości wody z wodociągu publicznego w Wałczu za 2018 r. Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2018 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.

Mieszkańcy Wałcza zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia  przez jeden wodociąg publiczny, posiadający jedno ujęcie wody. Zaopatruje on mieszkańców Wałcza , Ostrowca, Kołatnika i Pluskoty.

Producentem wody jest jednostka odpowiedzialna za jakość wody - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu, Plac Polski 1, 78-600 Wałcz. Wielkość produkcji wody w roku 2018 wynosiła około 3775,00 m3/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę w roku 2018 wynosiła szacunkowo 26500 osób. Za podstawę oceny wzięto wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W okresie od 0l.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu pobrali do badań laboratoryjnych z w/w wodociągu łącznie 11 próbek wody przeznaczonej do spożycia, w tym 7 próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego, 2 próbki w ramach monitoringu przeglądowego oraz 2 próbki sprawdzające.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Wałczu prowadząc wewnętrzną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał 17 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i 3 próbki wody w zakresie monitoringu przeglądowego, zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody na 2018 rok.

Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji wody dostarczanej przez producenta. Jakość wody we wszystkich pobranych próbkach nie była kwestionowana.

Woda dostarczana mieszkańcom pochodzi ze studni głębinowych a jej uzdatnianie odbywało się poprzez zastosowanie napowietrzania, a następnie filtrację na filtrach składających się ze złóż mineralnych odżelaziających i odmanganiających. W miarę potrzeb dezynfekcję wody prowadzono podchlorynem sodu. Stan sanitarno-higieniczny stacji uzdatniania wraz z urządzeniami uzdatniającymi utrzymany był bez zastrzeżeń.

Na podstawie sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Wałczu oraz sprawozdań z badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o. w Wałczu, na dzień 31 grudnia 2018 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu ocenia wodę wyprodukowaną w 2018 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Plac Polski 1, 78-600 Wałcz jako przydatną do spożycia i nie stwarzającą ryzyka zdrowotnego.