statystyka

W latach 2014 – 2018 Gmina Miejska Wałcz pozyskała kwotę 22 227 258,26 zł w ramach środków unijnych (bez środków krajowych). Są to środki faktycznie pozyskane przez miasto. Część z nich została zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, a część będzie realizowana w roku 2019.

Od 2014 roku Gmina Miejska Wałcz pracowała nad inicjatywą tzw. Kontraktu Samorządowego. Złożyliśmy aż 9 projektów (4 inwestycyjne i 5 oświatowych) na łączną kwotę 16 458 453,88 zł. (Dofinansowanie na poziomie 13 932 520,66 zł). Pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach kontraktu zostały podpisane w połowie 2017 roku.


Nowe rozdanie środków unijnych (2014-2020) było przewidziane od roku 2014, jednakże nie wszystkie programy były dostępne w tym czasie. Dla przykładu - pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego został ogłoszony w czerwcu 2015 roku. Następne dotyczyły właśnie Kontraktów Samorządowych.

Gmina Miejska Wałcz w latach 2014-2017 aktywnie wykorzystywała środki unijne, choć dotyczyły one w głównej mierze wydatków bieżących. W tym czasie zrealizowano projekt przedszkolny na ponad 1 219 216,38 zł (odremontowano i doposażono dwa przedszkola w mieście łącznie z nowymi elementami placów zabaw, zorganizowano szereg zajęć dla dzieci, stworzono nowe miejsca przedszkolne), opracowano Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wałcz i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, od kilku lat realizowany jest projekt Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES).

W zestawieniach Głównego Urzędu Statystycznego za sam 2016 rok Miasto Wałcz znalazło się na 222 miejscu wśród ponad 2 tys. badanych gmin. (pisaliśmy o tym w kwartalniku wałeckim w kwietniu br.)

Przygotowany ranking „Wspólnoty” mówi o środkach wykorzystanych przez jednostki, opierając się na sprawozdaniach budżetowych, przy czym uzupełniono na stronie internetowej http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/wykorzystanie-srodkow-unijnych-koniec-zapasci/ w formie erraty, iż mowa jest tylko o środkach na inwestycje.

Redakcja odpowiadając nam na nasze uwagi co do w/w rankingu stwierdziła iż: „z przykrością zauważamy, że nie pojawiła się w nim wyraźna informacja, że jest to ranking poświęcony wydatkom inwestycyjnym.  Za ten błąd w redakcji najmocniej przepraszamy.”

Szanowni Państwo powyższy ranking, nie odzwierciedla faktycznie pozyskanych środków w gminach. Podobne rankingi opierają się bowiem zawsze na danych dot. podpisanych umów o dofinansowanie (portal mapadotacji.pl lub Główny Urząd Statystyczny) i obejmują wszystkie fundusze. Jakie bowiem odniesienie na jednego mieszkańca ma tylko wartość dotacji na inwestycje? Przecież dla mieszkańców są dedykowane różne formy wsparcia, szereg z nich dotyczy właśnie środków „miękkich”, np. na podnoszenie kwalifikacji, walkę z wykluczeniem itp. Warto też dodać, że większość tego typu rankingów bierze pod uwagę środki pozyskane na terenie danej gminy przez wszystkie podmioty (samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp.), bo tylko wtedy można faktycznie stwierdzić, ile środków unijnych na danym obszarze zostało pozyskanych w przeliczeniu na mieszkańca.


Poniżej zestawienie 
projektów, na które Gmina Miejska Wałcz pozyskała środki z funduszy unijnych w latach 2014-2018

Nazwa programu/organizator konkursu

Tytuł projektu

Kwota projektu (zł)

Dofinansowanie (zł)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz

4 737 908,67

2 930 837,75

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy ekonomicznej w Wałczu

 

697 176,89

484 519,01

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne

1 999 200,00

1 699 320,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny

 

5 477 642,26

3 799 292,66

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Mama i tata do pracy wraca – utworzenie żłobka w mieście Wałcz

2 648 788,33

2 382 788,33

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Podniesienie jakości pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałczu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe, wyposażenie pracowni chemicznej i naukę programowania

418 599,69

311 187,04

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk

424 787,00

315 786,66

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu

649 999,95

483 210,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 (Kontrakt Samorządowy)

Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu

450 000,00

334 529,97

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz

1 219 216,38

1 032 463,65

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego/Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz

106 500,00

95 500,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

dz. 7.3 - SZOWES – „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego

4 862 348,35

4 619 008,19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020

Dz. 7.4 – Sieć zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - przedsiębiorstwa społeczne w regionie szczecineckim

988 955,00

938 815,00

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu

ok. 1,74 mln. EUR (cały projekt)

739 537,43 euro – Gmina Miejska Wałcz, tj. ok. 3 180 000,00 zł

ok. 628 606,81, tj. ok. 2 703 000,00 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wałcz

97 000,00

 

97 000,00

 

Łącznie:

27 958 122,52

22 227 258,26

Pozostałe środki (krajowe)

Nazwa programu/organizator konkursu

Tytuł projektu

Kwota projektu (zł)

Dofinansowanie (zł)

PZU Trasy zdrowia/Fundacja V4Sport

 PZU Trasy zdrowia

ok. 50 000,00

33 333,00

PFRON - „Program wyrównywania różnic między regionami III - obszar D: likwidacja barier transportowych”

zakup 9–miejscowego busa dostosowanego do przewozu Osób Niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu

124 900,00

80 000,00

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

„Budowa drogi lokalnej o długości 320 m łączącej ul. gen. Władysława Andersa i Al. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu – etap I”

 

1 698 743,24

 

1 358 994,00

 

Łącznie:

1 873 643,24

1 472 327,00

Łącznie w latach 2014 – 2018 złożono projekty na kwotę ok. 29 831 765,76 zł, z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości ok. 23 699 585,26 zł.