Informacja na temat zasad umieszczania plakatów wyborczych i reklam na drogach gminnych publicznych i na terenach stanowiących własność
Gminy Miejskiej Wałcz


1. Umieszczanie plakatów wyborczych i reklam na drogach gminnych publicznych.
Zezwolenie na umieszczenie ww. elementów wydaje się na wniosek (dostępny na stronie internetowej: www.bip.walcz.pl w zakładce: załatw sprawę w urzędzie – karty usług).
We wniosku należy podać powierzchnię planszy w m2, ilość sztuk i informację, czy plansza będzie jedno czy dwustronna.
Do wniosku należy dołączyć:
a) zgodę właściciela słupów oświetleniowych, budynków, ogrodzeń, na których planowana jest ekspozycja wyborcza,
b) szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nośnika wyborczego,
c) pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności, m.in. do zaciągania zobowiązań finansowych, do których uprawniony i zobowiązany jest Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego (wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł),
d) „Logo” ogłoszenia wyborczego (treść i kolorystyka) z podaniem wymiarów planszy, ilość sztuk oraz określeniem czy będzie ona jedno czy dwustronna.
Opłata za umieszczenie plakatów wyborczych i reklam wynosi 2,00 zł za 1 m2 dziennie.
Wyliczana jest, jako iloczyn powierzchni plakatu wyborczego/reklamy i liczby dni umieszczenia w pasie drogowym.

2. Umieszczanie plakatów wyborczych i reklam na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz

Zezwolenie na umieszczenie ww. elementów wydaje się na wniosek (dostępny na stronie internetowej: www.bip.walcz.pl załatw sprawę w urzędzie – karty usług).
We wniosku należy podać powierzchnię planszy w m2, ilość sztuk i informację, czy plansza będzie jedno czy dwustronna.
Do wniosku należy dołączyć:
a) zgodę właściciela słupów oświetleniowych, budynków, ogrodzeń, na których planowana jest ekspozycja wyborcza,
b) szkic sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją nośnika wyborczego,
c) pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności, m.in. do zaciągania zobowiązań finansowych, do których uprawniony i zobowiązany jest Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego (wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł),
Opłata za umieszczenie plakatów wyborczych i reklam wynosi:
15,00 zł za 1 m2 miesięcznie za reklamy wolnostojące,
16,00 zł za 1 m2 miesięcznie za reklamy montowane na obiektach lub ogrodzeniach,
17,00 zł za 1 m2 miesięcznie za banery reklamowe zawieszane nad ulicami,
20,00 zł miesięcznie za 1 szt. ekspozycji wystawianych przed obiektami usługowymi.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Wielkość opłaty wyliczana jest, jako iloczyn powierzchni plakatu wyborczego/reklamy i liczby dni jego ekspozycji.