Na podstawie § 23 uchwały Nr VII/SXXV/150/16 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 września 2016 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wałcz  (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2016 roku poz. 4008) ogłaszam, co następuje:

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałcza.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 4 października  do 15 października 2018 roku.
Deratyzacją należy objąć obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary
w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni, w tym: obiekty użyteczności publicznej, budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej (lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska), budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt, miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej, budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania odpadów.

ZASADY:
W związku z deratyzacją zaleca się:
1.    Wykonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach);usunięcie z terenów nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni; wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub         w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania gryzoni.
2.    Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
3.    Trutkę do zwalczania gryzoni należy wyłożyć w wyznaczonym wyżej terminie, w ilości wskazanej dla danego preparatu.
4.    W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej trutki.
5.    W miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści:

„ UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt ! ".

Właścicielom nieruchomości zaleca się usunięcie resztek preparatów po upływie  wymaganych dni wskazanych w instrukcji stosowania preparatu z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, w których przeprowadzono deratyzację.
Będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole przez Straż Miejską zastosowania się do nakazu.