Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.:
- 1 268 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1 028 zł (netto) dla osoby w rodzinie.
UWAGA: od 1 października 2018 r. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej i wynosi:
- 1 402 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1 056 zł (netto) dla osoby w rodzinie.
Skierowania wystawiane będą od 19 września do 15 października br.