Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest, ponownie mogą starać się o dofinansowanie do jego demontażu i utylizacji w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

W 2024 roku planujemy dalsze działania mające na celu oczyszczenie naszej gminy z azbestu. Dlatego ogłaszamy nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych ze zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Wałcza, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać z dofinansowania do ich usunięcia.

Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości, którymi są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe,
  • Rodzinne Ogrody Działkowe,

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

UWAGA! Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż ponosi właściciel nieruchomości.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wałcza mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta Wałcz przy Pl. Wolności 1 pok. nr 11 w terminie do dnia 17 maja 2024 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 wew. 42  lub w pokoju nr 202.

Formularze wniosku dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz w dziale Ochrona Środowiska.