OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ

z dnia 04 kwietnia 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Generała Władysława Andersa – osiedle.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planwaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39
i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Wałcz Uchwały Nr VIII/LXXXIII/649/24 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ul. Generała Władysława Andersa – osiedle.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej obszaru osiedla położonego w rejonie ul. Generała Władysława Andersa w Wałczu. Uchwała została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz - zakładka: Zagospodarowanie Przestrzenne/Plany zagospodarowania przestrzennego/Informacje i ogłoszenia (ZP).

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski do projektu planu można wnosić w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, a także ustnie do protokołu w siedzibie tut. urzędu (Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska – pokój nr 203) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 10 maja 2024 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Skrytka e-Puap: /4am3ot27ub/skrytka oraz /4am3ot27ub/SkrytkaESP.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na każdym etapie realizacji ww. dokumentu. Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wałcz.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz.

 

Burmistrz Miasta Wałcz

images/Obowizek_informacyjny_-_zp.pdf

images/Wzr_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego.pdf