Często zapominamy, że dane zbiorcze wynikające z deklaracji „śmieciowych” mają wpływ na wysokość stawek tej opłaty na terenie gminy. Jeśli nie zgłaszamy wszystkich domowników opłaty ponoszą za nas inni. To nie jest uczciwe w stosunku do naszych sąsiadów, przyjaciół, znajomych czy współpracowników. Koszt odbioru śmieci musi być ponoszony przez wszystkich, a nie wyłącznie przez część mieszkańców naszego miasta.

Dlatego też przypominamy o konieczności aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.):

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do  wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,

- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku m.in. zwiększenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu, poprzez złożenie do gminy nowej deklaracji, zawierającej zaktualizowane dane.