7 czerwca br. Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski z członkiniami Stowarzyszenia IDEA WAŁCZ oficjalnie otworzył 5 inicjatywę inwestycyjną

realizowaną w ramach projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego/ RPO WZ 2014-2020,Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Fundację Nauka dla Środowiska.

Krótko o inicjatywie "Widok na jezioro"

„Widok na jezioro” to projekt zakładający rewitalizację placu zabaw przy ul. Bydgoskiej obok Skweru im. Kaszewskiego.

W ramach projektu wymieniono urządzenia zabawowe, ustawiono kosz na śmieci i uporządkowano teren zielony.

Podczas wydarzenia animacyjnego najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mieli okazję „przetestować" nowy sprzęt J

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych