Posiadanie zwierząt domowych to przyjemność i radość. Ich obecność w naszych domach pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie, zacieśnia rodzinne więzi.

Doskonale, jeśli wychowując dzieci, towarzyszy im w okresie dorastania ukochany pupil. Zwierzęta domowe to jednak nie tylko przyjemności, ale i obowiązki.

Przypominamy posiadaczom zwierząt domowych, o czym należy pamiętać, mając na uwadze dobro zwierząt oraz porządek społeczny. Poniżej przedstawiamy kilka informacji, które wynikają z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz.

Mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

Utrzymanie, sprawowanie nadzoru, kontrola:

 • utrzymywanie zwierząt, w szczególności psów na terenie swojej nieruchomości,
 • dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania powinien być sprawowany w sposób adekwatny do rasy, cech osobniczych i warunków obiektu, czy danego terenu;
 • w miejscach wspólnego użytku, zwierzęta mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby zdolnej do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia;
 • właściciel lub opiekun powinien dopilnować, aby zwierzę nie było źródłem uciążliwego hałasu;

Sprzątanie po swoim pupilu:

 • zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, dopilnowanie, aby zwierzęta oraz ich odchody nie były źródłem nieprzyjemnego zapachu, a także usuwanie odchodów z miejsc publicznych, części wspólnych nieruchomości;

Zwolnienie ze smyczy, zakładanie kagańca:

 • w miejscach publicznych, nieruchomościach wspólnych, pies powinien być prowadzony na smyczy – zwolnienie ze smyczy dozwolone jest, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca jest w stanie w pełni kontrolować jego zachowanie;
 • pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej – na terenach otwartych, o małym natężeniu pieszych, pies zwolniony ze smyczy nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej – w tym przypadku pies musi mieć założony kaganiec;
 • psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu;
 • obowiązek nakładania kagańca nie dotyczy psów, u których występują przeciwskazania: anatomiczne, zdrowotne, szczeniaków do 9 miesiąca życia – potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia lub na stosownym zaświadczeniu;

 

Szczepienia, pogryzienia:

 • obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie, wykonywane przez lekarza weterynarii nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia oraz powtarzanie szczepienia co roku;
 • niezwłoczne zgłaszanie przez właścicieli lub opiekunów psów do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa.

W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania i opieki:

 • pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałem, opadami;
 • stały dostęp do wody oraz odpowiedniej ilości pożywienia;
 • miejsce pozwalające na odpoczynek;
 • godne traktowanie, niewyrządzające krzywdy;
 • zaopatrzenie zwierzęcia w adresatkę w przypadku, gdy zwierzę puszczane jest poza teren prywatny – zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikacje właściciela;
 • trzymanie zwierzęcia na uwięzi w sposób stały nie dłużej niż 12 godzin, przy czym nie może powodować to uszkodzeń ciała, cierpienia czy ograniczać niezbędny ruch -  długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.  

Apelujemy o przestrzeganie powyższych zasad dla ogólnego dobra - zarówno nas samych, jak i naszych ukochanych pupili.

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych