Od pierwszego września uczniowie wracają do szkół, a przedszkolaki do swoich grup przedszkolnych.

Koniec wakacji już za kilka dni, przyjrzyjmy się, jak w czasie pandemii zorganizowane zostały kwestie powrotu uczniów i najmłodszych wałczan do placówek opiekuńczo-dydaktycznych.

Organ prowadzący oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli w Wałczu przygotowują sprawne uruchomienie zajęć edukacyjnych. Przygotowania przebiegają zgodnie z planem, a wszelkie procedury są opracowywane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

To, na co z pewnością - w imię bezpieczeństwa uczniów i pracowników oświaty - szczególnie zwracamy uwagę, to kwestie zachowania odległości, przemieszczania się uczniów, sposobu przyprowadzania dzieci do przedszkola lub szkoły, postępowania na wypadek podejrzenia zachorowania, w tym odizolowania osoby podejrzanej o zachorowanie. W Wałczu, podobnie jak w innych miastach, przygotowywany jest również system sprawnego informowania osób oraz organów o podejrzeniu zachorowania.

Działania organu prowadzącego oraz dyrektorów szkół i przedszkoli opierają się na prewencji – najważniejszym zadaniem jest przygotowanie takich procedur i metodyki działania, dzięki którym będziemy znali schemat postępowania w każdej możliwej do przewidzenia sytuacji.

Wszystkie jednostki oświaty w Wałczu działają sprawnie, żadna z nich nie została zawieszona lub ograniczona.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.


Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego:


Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.


Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.


Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół znajdują się pod tym linkiem.


W przypadku zamknięcia placówki do 20 września przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg poinformowała, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do 20 września. Będą mogli go otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią koronawirusa.  Dodała, że zasiłek będzie przysługiwał również w sytuacjach, kiedy obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie pozwolą, aby dzieci mogły w uczęszczać w normalnym trybie do placówki.
Szefowa MRPiPS przypomniała, że, tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek będą mogli również otrzymać rodzice dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tekst: WRiPM na podstawie informacji zamieszczanych na stronie www.gov.pl