Czy wiecie, że skwer Wiesława Kaszewskiego przy ul. Kilińszczaków

objęty jest projektem „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020?

Projekt ten ma na celu rewitalizację terenów, na których będą powstawać małe architektury budowlane zgodne z inicjatywą mieszkańców, poprawiające ich jakość życia i będące miejscem ich integracji.

 
W związku z tym, iż Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ukończył już inwestycję związaną z poprawą infrastruktury deszczowej przy skwerze W. Kaszewskiego, o której pisaliśmy tutaj, ważne jest, by teren skweru został uporządkowany i przeorganizowany w ramach w/w projektu jak najszybciej.

Od pomysłu do realizacji!

Realizacja projektu rozpocznie się już w pierwszej połowie września. Prace zajmą około 2 miesięcy. Do czasu uzyskania ostatecznych efektów - prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Efektem działań modernizacyjnych będzie nowe miejsce integracji i odpoczynku w centrum miasta!

 
Zmieniajmy nasze miasto wspólnie.

Zapraszamy wałczanki i wałczan na spotkanie animacyjne dot. rewitalizacji skweru Wiesława Kaszewskiego, które odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 17.00 w Świetlicy Fundacja Kreatywna przy ul. Kilińszczaków 13 (wejście od tyłu budynku). Na spotkaniu zostaną przedstawione opracowane plany zagospodarowania skweru, do których mieszkańcy będą mogli się odnieść. Zadecydujmy wspólnie, jak wyglądać będzie Wałcz!

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych