Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom zamieszkujący miasto Wałcz
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł na osobę w rodzinie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Dochód oblicza się w sposób wskazany w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

 

KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM:

Warunkiem wypłaty stypendium w formie środków pieniężnych jest poniesienie przez rodzica opiekuna/pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne. Wypłata następuje po udokumentowaniu faktycznie poniesionego kosztu rachunkami, fakturami bądź innymi dokumentami. Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę ubiegającego się o stypendium dla dziecka lub na pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby np. koszulki, obuwie miały adnotację „sportowe"- faktury bez takiej adnotacji nie będą przyjmowane.

W szczególnych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o stypendium, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe, a wnioskodawca przedstawi odpowiednie uzasadnienie.

 

Stypendium należy przeznaczyć na realizację potrzeb o charakterze edukacyjnym, w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z:

 • zakupem podręczników do nauki,
 • zakupem rzeczy ściśle związanych z procesem dydaktyczno - wychowawczym np. zeszyty, strój sportowy, przybory i pomoce szkolne, słowniki, lektury szkolne, encyklopedie, atlasy,
 • opłatami za internet,
 • zakupem komputera, oprogramowania, tuszy do drukarek,
 • zakupem biurka, krzesła,
 • pokryciem kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

pobierz KATALOG WYDATKÓW

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie w Urzędzie Miasta Wałcz, budynek A, p.7 – Kancelaria ogólna

 •  od 01 września do dnia 15 września 2020r.
 • w przypadku kolegiów: nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

 

NIEZBEDNE DOKUMENTY

 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (pobierz wniosek).
 2. Zaświadczenie o wysokości:
 • dochodu netto z zakładu pracy,
 • renty/emerytury (odcinek renty/emerytury),
 • alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MOPS - funduszu alimentacyjnego).

 

 1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 3. Zaświadczenie lub decyzja z MOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
 4. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego,
 5. Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2018 r. lub oświadczenie
  (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 8. Zaświadczenie ze szkoły.
 9. Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • Uchwała Rady Miasta Wałcz nr VIII/XI/111/19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5225).