Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w  wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w dniach od 20 kwietnia do 4 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wałcz, w godzinach od  730 do 1530. Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (druk do pobrania na stronie internetowej lub w Urzędzie Miasta Wałcz).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 67/258-44-71 wew. 49.

Pobierz dokumenty:

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców