CHCESZ ZABEZPIECZYĆ SWOJE ZWIERZĘ PRZED CIĄŻĄ?

CHCESZ OGRANICZYĆ BEZDOMNOŚĆ PSÓW I KOTÓW?

CHCESZ, BY TWOJE ZWIERZĘTA BYŁY ZDROWE?

Miasto Wałcz i Fundacja ZWERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu kastracji i znakowania Twojego zwierzęcia (psa lub kota) oraz wsparcie działań mających na celu kontrolę populacji kotów wolno żyjących poprzez ich kastrację i znakowanie.  

Dokumenty można składać od 09.05.2022r.

Realizacja projektu potrwa do 31.10.2022r. (lub do wyczerpania środków).

Właściciele czworonogów

O przeprowadzenie bezpłatnego zabiegu kastracji zwierzęcia ubiegać mogą się osoby spełniające następujące warunki:

 • są mieszkańcami miasta Wałcz,
 • są pełnoletnimi właścicielami zwierząt,
 • przedstawią dokument potwierdzający aktualne szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie,
 • nie utrzymują zwierzęcia w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej

w celach zarobkowych.

Zabiegi są w całości finansowane ze środków przeznaczonych na realizację zadania pod warunkiem, że zwierzę jest trwale oznakowane lub zostanie oznakowane w połączeniu
z wykonaną kastracją – najpóźniej w dniu wykonania zabiegu. Oznakowanie obejmuje wpis do bazy danych SAFE-ANIMAL.

Każdy mieszkaniec miasta Wałcz może uzyskać dofinansowanie maksymalnie na dwa zwierzęta.

Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od wykonania zabiegu, nie później niż do dnia 31.10.2022r. (lub do wyczerpania środków).

Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących

W ramach realizacji projektu społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących – osoby zarejestrowane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wałczu, zgodnie z obowiązującym Regulaminem określającym (…) – mogą składać pisemne informacje o możliwości zakwalifikowania kotów wolno żyjących do przeprowadzenia zabiegu kastracji.

Koty wolno żyjące zostaną oznakowanie w połączeniu z wykonanym zabiegiem, w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Koty wolno żyjące pomimo tego, że należą do gatunku udomowionego, urodziły się i żyją jak zwierzęta dzikie, bytując w prawie każdej przestrzeni zamieszkałej przez ludzi. Kot wolno żyjący wymaga opieki i ochrony człowieka, m.in. w zakresie kontroli populacji.

Dokumenty do pobrania

 1. Dla właścicieli czworonogów:

Wniosek o przeprowadzenie bezpłatnego zabiegu kastracji zwierzęcia w ramach Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! („wzór wniosku do pobrania”).

Wniosek powinien zawierać:

 1. a) imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer telefonu;
 2. d) dane zwierzęcia tj. imię, data urodzenia, gatunek, płeć, rasa, maść i rodzaj sierści,
 3. e) podpisane oświadczenie wnioskodawcy, że:

- jest pełnoletnim właścicielem zwierzęcia,

- zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

- zwierzę nie jest utrzymywane w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej

w celach zarobkowych,

- zostałem(am) zapoznany(na) z warunkami o sfinansowanie zabiegu,

- zostałem (am) poinformowany(na), że podany przeze mnie numer telefonu stanowi danę niezastrzeżoną, niezbędną do kontaktu ze mną w celu realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!,

z dopiskiem: Oświadczam, że jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

 1. f) podpis wnioskodawcy.

Na wniosku pracownik Urzędu Miasta potwierdza ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie (na podstawie przedłożonego dokumentu).

 1. Dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących:

Informacja o możliwości zakwalifikowania kotów wolno żyjących do przeprowadzenia zabiegu kastracji w ramach Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! („wzór do pobrania”).

Informacja powinna zawierać:

 1. a) imię i nazwisko społecznego opiekuna kotów wolno żyjących, adres zamieszkania, numer telefonu;
 2. b) ilość zgłaszanych kotów wolno żyjących, w tym określenie płci (liczba przybliżona), miejsce ich bytowania (ulica, osiedle);
 3. c) podpis społecznego opiekuna kotów wolno żyjących.

Na dokumencie pracownik Urzędu Miasta Wałcz potwierdza wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

Do pobrania: ulotka.

DLACZEGO WARTO?

 • Zapewnisz zdrowie i dobre życie zwierzęciu oraz obniżysz koszty przyszłego leczenia.
 • Zapobiegniesz zwiększaniu się liczby zwierząt bezdomnych w gminie oraz zmniejszysz koszty opieki nad nimi.

Ostateczna decyzja, co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu, należy do lekarza weterynarii, który ocenia stan zdrowia zwierzęcia.

Koszty ponoszą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina Miejska Wałcz.

Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą NR VIII/LI/432/22 Rady Miasta Wałcz
z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wałcz na rok 2022.Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych