w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

Oferta na realizację zadania publicznego.