Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza,

do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaj zadania

Realizacja  zadań publicznych w zakresie podniesienia poziomu technicznego, upowszechniania i krzewienia wszelkich dyscyplin sportowych wśród mieszkańców miasta Wałcz (dzieci, młodzież i dorośli) poprzez: organizację zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych, organizacje zajęć.

Planowane środki na realizację ww. zadania 52 840,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru. Środki mogą zostać zwiększone przez Gminę Miejską Wałcz w naborze art. 19a na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru.

Więcej informacji: http://www.bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/1574-zaproszenie-do-skladania-ofert-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-5


Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta.