REGULAMIN HONOROWEJ NAGRODY ZŁOTA KORONA

§1

 1. Nagroda honorowa „Złota Korona”, zwana w dalszej części Regulaminu nagrodą, ma charakter honorowy i prestiżowy, przyznawana jest raz do roku:
 • osobom fizycznym lub osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą;
 • organizacjom społecznym lub osobom działającym społecznie na rzecz Wałcza.
 1. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom wymienionym w ust. 1, które całokształtem działalności zawodowej lub społecznej znacząco przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju miasta Wałcz.
  Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
 • gospodarczej;
 • społecznej.

§2

 1. Nagrodę mogą otrzymać: przedsiębiorstwa, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie miasta Wałcz.
 2. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody są:
 • Burmistrz Miasta Wałcz;
 • organizacje i instytucje gospodarcze;
 • organizacje społeczne działające w Wałczu.
 1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dokładne dane osoby lub podmiotu zgłoszonego do wyróżnienia i opis uzasadniający przyznanie nagrody. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Prezentacja zawodowej i społecznej działalności kandydata powinna zawierać konkretne zasługi przyczyniające się do rozwoju miasta Wałcz.

§3

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła po rozpatrzeniu wniosków.
 2. Kapitułę stanowią:
 • Przedstawiciel kierownictwa Urzędu Miasta;
 • Przewodniczący Rady Miasta;
 • Prezes Wałeckiej Północnej Izby Gospodarczej;
 • Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych;
 • Przedstawiciel Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecineckim Fundacja Nauka dla Środowiska.
 1. Na czele kapituły stoi Burmistrz Miasta Wałcz.

§4

 1. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza termin składania wniosków o przyznanie nagrody każdorazowo na stronie www.walcz.pl.
 2. Kapituła dokonuje weryfikacji kandydatów pod kątem wymogów i założeń regulaminowych, a następnie przyznaje nagrodę Złota Korona w kategorii gospodarczej i społecznej.
 3. Zwycięzca danej kategorii otrzymuje okolicznościową statuetkę.
 4. Właściwym do prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagrody jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta Wałcz.

§5

 1. Laureaci mają prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Złotej Korony" w celach promocyjnych.
 2. Laureaci maja prawo używania wizerunku „Złotej Korony" we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych.

 §6

 1. Decyzja kapituły jest ostateczna.
 2. W sytuacjach spornych nie przewiduje się procedur odwoławczych.
 3. Pozbawienie nagrody następuje w trybie właściwym dla jej przyznania.