sse mapa „Podstrefa Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została utworzona 19 września 2007r. Jej powierzchnia obejmowała 25.9710 hektarów terenów przeznaczonych pod inwestycje w rejonie ulic Budowlanych i Południowej. W 2012r. została ona poszerzona o dodatkowe 30.8251 ha usytuowanych przy ul. Kołobrzeskiej. Obecnie łączna powierzchnia „Podstrefy Wałcz” wynosi 56,7961 ha, w tym wolnych terenów do zainwestowania  ok. 38ha.

Obszar Strefy usytuowany przy ulicy Kołobrzeskiej zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są przy przebiegających przez Wałcz drogach krajowych, na obrzeżach miasta. Dużym udogodnieniem jest również istnienie dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych, łatwy dostęp do bocznicy kolejowej oraz realizowana obwodnica miasta. Większość działek posiada dostęp do infrastruktury elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Tereny inwestycyjne będące w posiadaniu Gminy Miejskiej Wałcz są aktualnie nieużytkowane, co pozwala na szybkie ich zbycie i zagospodarowanie.

Poszukiwani Inwestorzy

Najbardziej pożądanymi inwestorami dla Wałcza są firmy działające w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, maszynowej, tekstylnej, przetwórstwa delikatesowego oraz obsługujących ruch turystyczny. Nowe miejsca pracy, rozwój technologiczny regionu oraz nieszkodliwa dla środowiska działalność są dla nas szczególnie ważne i priorytetowe.  

Dzięki stałemu kontaktowi z organami administracji samorządowej nasi inwestorzy mogą liczyć na kompleksową pomoc w procesie inwestycyjnym. W Wałczu funkcjonują również jednostki wspierające przedsiębiorczość oraz instytucje finansowe świadczące usługi dla biznesu, dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne i ekonomiczne.  

Główne obszary działalności objęte wsparciem w SSEwolne tereny inwestycyjne

1.    Nowoczesne usługi dla biznesu
       • audyt finansowy
       • usługi rachunkowo-księgowe
       • payroll
       • call center
       • firmy centralne (HQ), doradztwo zw. z zarządzaniem
       • usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne
       • Doradztwo w sprawach środowiska
       • przetwarzanie danych, hosting itp.
       • IT (oprogramowanie z wyłączeniem usług licencyjnych, doradztwo IT) z wyłączeniem: doradztwa prawnego i podatkowego oraz przygotowywania     deklaracji podatkowych
2.    Produkcja (poza wyjątkami)
3.    Usługi produkcyjne
4.    Działalność badawczo - rozwojowa
5.    Magazynowanie z wyłączeniem pakowania
6.    IT usługowe i produktowe

Główne obszary działalności wyłączone ze wsparcia w SSE

1.    Handel
2.    Roboty budowlane
3.    Transport
4.    Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5.    Wytwarzanie i dystrybucja energii oraz inwestycje w infrastrukturę energetyczną
6.    Hutnictwo żelaza, stali, sektor węgla, sektor włókien syntetycznych, budownictwo okrętowe
7.    Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie niektórych odpadów, rekultywacja odpadów

PWSZ WałczWykwalifikowana kadra

Działające w Wałczu uczelnie i szkoły tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, filia Uniwersytetu Szczecińskiego, Technikum Budowlane oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, gwarantują wysoką, jakość lokalnego rynku pracy oraz wysokie kwalifikacje dostępnych kadr.  Trwają też wspólne działania władz miasta, Północnej Izby Gospodarczej oddział Wałcz oraz wyższych uczelni w poszukiwaniu i tworzeniu nowych kierunków studiów i specjalności, które jak najlepiej będą służyły rozwijającej się wałeckiej gospodarce.  

Wałcz jest obecnie największym ośrodkiem przemysłu metalowego w południowej części województwa zachodniopomorskiego

IsAlbatros Aluminimtnienie w Wałczu licznej grupy przedsiębiorców działających w branży metalowej doprowadziło do utworzenia w 2011r. Klastra Metalowego „Metalika”, który podejmuje działania na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw o profilu przemysłowym i technologicznym.
Współpraca Klastra i zrzeszonych w nim przedsiębiorców z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową zaowocowała utworzeniem w Wałczu Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego, którego celem jest:
-    zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do innowacyjnych urządzeń badawczych
-     zwiększenie transferu innowacji do gospodarki poprzez wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sfery badawczo-rozwojowej, co zdecydowanie podniesie poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w tej części województwa.
Regionalne Centrum Badawczo – Rozwojowe jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców z regionu w tym głownie Klastra Metalowego Metalika i obejmuje utworzenie specjalistycznych laboratoriów (do szybkiego prototypowania, zaawansowanych technologii pomiarowych, technik hydrostrumieniowych, technik laserowych i spawalnictwa,  technologii wytwarzania) oraz przygotowanie przyszłych pracowników do obsługi tych innowacyjnych urządzeń.

Korzyści podatkowe dla inwestora:
1.    Ulgi w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu na okres  do 15 lat jeśli inwestycja zlokalizowana jest w "Podstrefie Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2.    Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta Wałcz

Dodatkowe udogodnienia
•    możliwość szybkiego zakończenia inwestycji - dzięki gotowym terenom, oraz pomocy w procesie inwestycyjnym
•    znakomita lokalizacja
•    stały kontakt z inwestorem przez cały okres realizacji inwestycji i po jej zakończeniu
•    gwarancja wykwalifikowanej przyszłej kadry pracowniczej
•    pomoc w nawiązywaniu szerokich kontaktów gospodarczych, w promocji i reklamie
•    nowoczesna oczyszczalnia ścieków
•    duży węzeł drogowy
•    czyste środowisko


Podstrefa Wałcz