„Zdrowy i aktywny pracownik gwarantem profesjonalnych usług - wdrożenie przez Urząd

Miasta Wałcz kompleksowych działań zdrowotnych na rzecz pracowników”

Numer: RPZP.06.08.00-32-K073/22

 

GMINA MIEJSKA WAŁCZ/ Urząd Miasta Wałcz realizuje projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.8. Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Projekt jest realizowany od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego, w Wałczu.

Wartość projektu: 470 471,25 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 399 900,56 zł

Głównym celem Projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego przez 73 osoby tj. 59 kobiet i 14 mężczyzn – pracowników Wnioskodawcy – Urzędu Miasta Wałcz, w tym minimum 30% osób w wieku 50 lat i więcej (22 osoby, 17 kobiet, 5 mężczyzn), poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie 01.04.2023 – 30.09.2023 roku kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dzięki czemu minimum 90% uczestników projektu (minimum 66 osób) będzie kontynuować zatrudnienie u Wnioskodawcy.

Projekt obejmuje wsparcie pracowników Urzędu Miasta Wałcz w następującym zakresie:

1. Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb 73 Uczestników Projektu
2. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – wsparcie indywidualne 73 Uczestników Projektu, w tym:

   - Wsparcie psychologa – średnio 8 godzin/Uczestnika. Wsparciem objętych zostanie 16 Uczestników Projektu.
   - Wsparcie fizjoterapeuty – średnio 5 godziny/Uczestnika. Wsparciem objętych zostanie 30 Uczestników Projektu.
   - Karnety na zajęcia ruchowe dla 27 UP przez 5 miesięcy.

3. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – warsztaty dla 73 Uczestników Projektu, zajęcia grupowe w grupach 9-12 osobowych:

   - Skuteczne strategie walki z wypaleniem zawodowym, 16 godzin, 2 grupy
   - Umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem, 16 godzin, 2 grupy
   - Właściwe planowanie zadań – zarządzanie czasem, 16 godzin, 2 grupy
   - Walka ze stresem – organizacja pikniku połączonego z działaniami edukacyjno-zdrowotnymi dla minimum 55 Uczestników Projektu i ich rodzin.

W Projekcie mogą uczestniczyć 73 osoby tj. 59 kobiet, 14 mężczyzn – pracowników Urzędu Miasta Wałcz, w tym min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej (22 osób, 17 kobiet, 5 mężczyzn).

W projekcie może wziąć udział osoba:

4. zamieszkująca województwo zachodniopomorskie,
5. pracująca, zatrudniona w Urzędzie Miasta Wałcz na umowę o pracę w wymiarze minimum ½ etatu,
6. osoba narażona na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy – praca siedząca przed komputerem

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z Umowy uczestnictwa w projekcie oraz z Regulaminu projektu.

Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 22

Liczba osób objętych wsparciem ukierunkowanym na eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – 73

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 73

Liczba osób, które wykorzystują w pracy zakupione sprzęty – 73

Liczba osób uczestniczących w warsztatach dotyczących eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka– 73

Liczba zorganizowanych pikników – 1

Liczba osób korzystających ze wsparcia indywidualnego psychologa – 16

Liczba osób korzystających ze wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty – 30

Liczba osób korzystających ze wsparcia w postaci karnetów na zajęcia ruchowe – 27

Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie - 2

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 66

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w Regulaminie Projektu.

Biuro projektu:

  1. Plac Wolności 1 , 78-600 Wałcz

Kontakt:

Tel.: 67 258 44 71, https://www.walcz.pl/