• „nazwa funduszu”  - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
 • „nazwa projektu” - „Przebudowa ul. Chopina w Wałczu wraz z budową ścieżki

pieszo-rowerowej, parkingów i infrastruktury technicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wileńską do przejazdu PKP”

 • „dofinansowanie”      -  3 912 900,83 zł
 • „całkowita wartość” - 5 621 309,14 zł

 

Krótki opis zadania:

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej lokalnej nr 720015Z w ciągu ulicy Chopina w miejscowości Wałcz.

Odcinek objęty przebudową rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Wileńską
i kończy się na przejeździe kolejowym linii nr 403 relacji Piła Północ – Ulikowo, przy ul. Chłodnej. Długość przebudowywanego odcinka wynosi ok. 1054 m.

Na zakres prac budowlanych składa się:

 1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 2. przebudowa istniejącej jezdni ul. Chopina, w technologii nawierzchni asfaltowej,
 3. budowa ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej, o łącznej długości ok. 1000mb,
  po stronie południowej ul. Chopina,
 4. budowa nowych i przebudowa istniejących parkingów dla samochodów osobowych, w technologii kostka brukowa bet.,
 5. przebudowa istniejących oraz budowa nowych chodników dla pieszych, po obu stronach ul. Chopina - wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z kostki brukowej o barwie „kolory jesieni”, o szerokości 2,00m.
 6. przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych  do  posesji  zlokalizowanych  obu stronach ul. Chopina, o  nawierzchni  z  kostki  brukowej, bet., w kolorze grafitowym,
 7. budowa i przebudowa przystanków autobusowych,
 8. wykonanie poboczy umocnionych kruszywem, o szerokości 2,00m, po stronie północnej ul. Chopina, na wysokości garaży,
 9. przestawienie kolidujących słupów oświetleniowych,
 10. Zabezpieczenie linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

 

Generalny wykonawca:         Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c. ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią .

 

Termin realizacji:     lipiec 2023r.

TABLICA INFORMACYJNA