• „nazwa funduszu”  - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg
  • „nazwa projektu” - „Budowa drogi gminnej lokalnej, łączącej ul. Gen. Władysława Andersa z Al. Zdobywców Wału Pomorskiego (etap III - odcinek od km ok. 0+320 do ul. Gen. Władysława Andersa) wraz z budową skrzyżowania z ul. Gen. Władysława Andersa (drogą wojewódzką nr 178) w Wałczu”
  • „dofinansowanie”     - 1 851 900,07
  • „całkowita wartość” - 2 645 571,53 zł

 Krótki opis zadania:

Przedsięwzięcie budowlane obejmuje budowę nowego odcinka drogi gminnej klasy L (lokalnej) długości ok. 108m z włączeniem do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 178 - ul. Gen. W. Andersa. Zgodnie z warunkami zarządcy drogi, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, włączenie ma być zrealizowane poprzez budowę skrzyżowania typu małe rondo,

W ramach inwestycji przewiduje się ponadto budowę i przebudowę infrastruktury związanej z drogą. Na całym odcinku projektowanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnię szerokości 2x3,00m, po prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik szerokości 1,50m odsunięty od krawędzi drogi z pasem zieleni szerokości 2,50m, natomiast po lewej stronie zaprojektowano chodnik szerokości 1,50m i dwukierunkową ścieżkę rowerową szerokości 2,00m, oddzielone od jezdni pasem zieleni szerokości 2,00m. Ponadto zaprojektowano budowę zjazdów do przyległych nieruchomości w uzgodnieniu z właścicielami.

Skrzyżowanie z drogą wojewódzką zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi zarządy drogi Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich,
w uzgodnieniu z zarządcą ruchu, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Na skrzyżowaniu zaprojektowano małe rondo o średnicy zewnętrznej Dz=30m, z jezdnią szerokości 5,30m i pierścieniem szerokości 2,00m. Wloty i wyloty jednopasowe z wyspami dzielącymi trójkątnymi szerokości 1,60-4,00m i długości 15,00m. Przez wloty i wyspy dzielące wyznaczono przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów.

Dodatkowo z uwagi na projektowane skrzyżowanie zaprojektowano przebudowę zatoki autobusowej - przesunięcie poza obręb skrzyżowania.

Przebudowano również chodniki i ścieżki rowerowe dostosowując przebiegi do nowego skrzyżowania oraz odcinka drogi gminnej. Odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników, ścieżki rowerowej poprzez studnie wpustowe włączone do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W związku z projektowanym odcinkiem drogi gminnej oraz skrzyżowania typu rondo zachodzi konieczność przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego własności Gminy Miejskiej Wałcz i Enea Oświetlenie. Na odcinku drogi gminnej projektuje się kanał technologiczny.

Budowa drogi koliduje z podziemną siecią elektroenergetyczną SN i nN, z siecią teletechniczną własności Orange Polska oraz z odcinkiem sieci gazowej. Przebudowa tych sieci zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez zarządców w/w instalacji.

Generalny wykonawca:        ASTA–BUD sp. z o.o., ul. Podgórna 12, 64-920 Piła,

Termin realizacji:     wrzesień 2022r.