logotypy- stopkaGmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Mama i tata do pracy wraca" – utworzenie żłobka w mieście Wałcz.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.06.00.00 „Rynek Pracy", Działanie RPZP.06.07.00 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych.

Wartość projektu:  2 648 788,33 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego : 2 251 470,08 zł.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 31.03.2021 r.

Celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodziców z terenu Miasta Walcz poprzez stworzenie i funkcjonowanie do 31.03.2021 roku żłobka, zapewniającego opiekę nad dzieckiem do lat 3.

Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:

  1. Znalezienie pracy lub jej poszukiwanie po opuszczeniu programu przez 20 osób pozostających bez pracy.
  2. Powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowywaniem dziecka, po opuszczeniu programu przez 20 osób.

Grupę docelową stanowią rodzice/ opiekunowie prawni dzieci do lat 3, w tym 38 kobiet i 2 mężczyzn, w wieku 20 – 40 lat, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, należący do jednej z grup:

1) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3;

2) osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, której w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę;

3) osoby zatrudnione na czas określony lub pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim albo wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy.


Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  1. Remont/ adaptacja pomieszczeń na potrzeby tworzonego żłobka;
  2. Doposażenie sal dydaktycznych, Sali Doświadczania Świata, kuchni, pralni oraz gabinetu pielęgniarki;
  3. Dostosowanie nawierzchni, ogrodzenie oraz zakup wyposażenia placu zabaw;
  4. Bieżące funkcjonowanie żłobka przez okres 24 miesięcy;
  5. Dodatkowe zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki oraz teatrzyki w żłobku.