Na początku września  2018r. zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Tym samym każda firma planująca realizację nowego projektu inwestycyjnego lub reinwestycję, wpisująca się w kryteria opisane w nowym Rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej (Dz.U. poz. 1713 z dn. 28.08.2018r. ), może ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Na podstawie decyzji o wsparciu po spełnieniu określonych przepisów prawa przedsiębiorca, będzie mógł korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Nowe zasady

Wsparcie na realizację nowej inwestycji, jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od podatku dochodowego stanowi pomoc regionalną.nowe
(opracowane przez firmę Deloitte)

Według nowych zasad inwestorzy mają możliwość uzyskania zwolnienie z podatku CIT/PIT w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całej Polski, czyli praktycznie cały kraj jest jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną.

Pula ulgi podatkowej, czyli wysokość niezapłaconego podatku CIT/PIT, jest kalkulowana jako iloczyn intensywności pomocy (wysokość zależy od lokalizacji i wielkości przedsiębiorcy) oraz kosztów kwalifikowanych (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowych pracowników zatrudnionych w związku z realizacją inwestycji).


Nowa inwestycja
– inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

- założeniem nowego przedsiębiorstwa,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

-dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości

Założenia i warunki programu Polska Strefa Inwestycji

 • Ulga podatkowa dostępna dla inwestycji w każdej lokalizacji w Polsce wynosi od 10 lat – 12 lat
 • Okres korzystania z ulgi podatkowej w "Podstrefie Wałcz" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynosi  nawet 15 lat
 • Warunkiem uzyskania ulgi podatkowej jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych umożliwiających uzyskanie zwolnienia, uzależnionych od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji projektu oraz typu inwestycji.


Jakie kryteria nowej ulgi podatkowej?

Uzyskanie decyzji o wsparciu w formie ulgi podatkowej poprzedzone będzie ewaluacją inwestycji pod kątem kryteriów ilościowych i jakościowych, które zostały zdefiniowane w przepisach wykonawczych – w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach.

Zarówno kryteria ilościowe oraz jakościowe muszą być spełnione, aby ulga podatkowa została przyznana na nową inwestycję.

Kryteria ilościowe są to minimalne koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy), których wysokość uzależniona jest:

 • stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju),
 • premiowanie inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze oraz pozostałych sąsiednich gmin, w których występuje wysokie bezrobocie: Wałcz
 • wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo), oraz
 • rodzaju inwestycji (przemysłowa czy w sektorze usług nowoczesnych lub prac B+R)
 • premiowanie przedsięwzięć mających wpływ na konkurencyjność oraz innowacyjność regionalnych gospodarek

kryteria ilościowe

(opracowane przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego)

 Kryteria jakościowe pozwalają na uzyskanie maksymalnie 10 pkt, ale poziom minimalny wymagany, aby uzyskać decyzję o wsparciu wynosi od 4 do 6 pkt w zależności od lokalizacji inwestycji. Kryteria zostały podzielone na dwie grupy:

 • Zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju
 • Intensywność sprzedaży eksportowej powyżej średniej krajowej (obecnie średnia ok. 23,1% )
 • Działalność B+R. Ponoszenie kosztów działalności B+R (1% kosztów) lub zatrudnienie pracowników prowadzących prace rozwojowe (2% ekwiwalentu czasu)
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Centrum usług o zasięgu wykraczającym poza granice Polski. Utworzenie w Polsce centrum usług o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP, którego przychody ze sprzedaży usług wyniosą min. 100k zł netto rocznie)
 • Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy

 

 • Zrównoważony rozwój społeczny
 • Tworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia. Średnie wynagrodzenie każdego pracownika zatrudnionego w ramach inwestycji przewyższy przeciętne wynagrodzenie wg GUS oraz co najmniej 80% nowych pracowników zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 • Niski poziom oddziaływania na środowisko. Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 lub zastępujące je inne certyfikaty albo laureat GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
 • Status MŚP
 • Miejsce lokalizacji inwestycji. Inwestycje w miastach tracących funkcje gospodarcze lub w gminach z nimi graniczącymi albo w powiatach o stopie bezrobocia stanowiącej co najmniej 160% średniej krajowej.
 • Wsparcie w zdobyciu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi. in.: szkolenia, dofinansowanie kosztów kształcenia, współpraca ze szkołami branżowymi, oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, płatnych staży lub praktyk przekazanie szkole nowych maszyn i narzędzi, stworzenie klasy patronackiej, doktorat wdrożeniowy pracownika
 • Działania z zakresu opieki nad pracownikiem. Oferowanie pakietu świadczeń pracowniczych, m.in. udział w dodatkowych programach opieki zdrowotnej, wypoczynek, sport i rekreacja; 800 zł brutto / rok / dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji

Oprócz spełnienia powyższego sumarycznego progu minimalnego każda inwestycja musi uzyskać przynajmniej 1 punkt w każdej z obu grup kryteriów.

5 - 6 na 10 pkt wymagane do spełnienia,

15 lat ważność decyzji o wsparciu na terenach podstref,

 a 10 - 12 lat na pozostałych obszarach

Zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji

Nakłady inwestycyjne Miasto i Gmina Wałcz: 10 mln/ 2 mln/0,5 mln

Przy uwzględnieniu maksymalnej intensywności dla woj. Zachodniopomorskiego pomocy regionalnej w wysokości:

 55% (dla małego i mikro przedsiębiorcy)

 45% (dla średniego przedsiębiorcy)

35% (dla dużego przedsiębiorcy)

Przysługująca wielkość zwolnienia wyniesie:

0,5 mln x 55% = 275.000 PLN

2 mln x 45% = 900.000 PLN

10 mln x 35% = 3.500.000 PLN

Warunki uzyskania wsparcia