Informacja.

W dniu 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.  Osoby, które w tym czasie będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania mogą zagłosować w innym miejscu pobytu, o ile wcześniej złożą wniosek o zmianę miejsca głosowania lub pobiorą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.