Poznajmy najlepszych wolontariuszy!

Informacja na temat Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego (c-KOB).

Zarządzenie Nr 0050.1.3.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zmiany w związku z Uchwałą w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miejskiej Wałcz.

Od dziś w programie „Czyste Powietrze”  duże zmiany!