Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zarządzenie Nr 0050.1.50.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 21 marca  2024 r.

Oferta.

od 25 marca do 12 kwietnia 2024 r. można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Wałcz.