Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej  sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja nt. oferty.

Zarządzenie Nr 0050.1.173.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących!