Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych - Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana oraz w publicznych przedszkolach.

Informacja nt. ul. Wileńskiej.

Informacja.

W dniu 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.  Osoby, które w tym czasie będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania mogą zagłosować w innym miejscu pobytu, o ile wcześniej złożą wniosek o zmianę miejsca głosowania lub pobiorą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.