W dniu 9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.  Osoby, które w tym czasie będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania mogą zagłosować w innym miejscu pobytu, o ile wcześniej złożą wniosek o zmianę miejsca głosowania lub pobiorą zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

Wyborca:

  • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
  • czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. miejscem ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
  • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 26 kwietnia do dnia 6 czerwca 2024 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem, w urzędzie gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów (tutaj można pobrać wniosek). Wniosek można również złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej na stronie internetowej gov.pl, link do usługi: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Wyborca, który złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

            Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy, w terminie od dnia 26 kwietnia do dnia 6 czerwca 2024 r.

            Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, z własnoręcznym podpisem. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę (tutaj można pobrać wniosek).

            Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Zachęcamy do składania wniosków o zmianę miejsca głosowania (dopisania się do spisu) oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możliwie najszybciej i nie odkładania tego na ostatnią chwilę.

Sprawy można załatwić w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta Wałcz (wejście od ulicy Kilińszczaków). Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: 67 258 44 71 wew. 49.

Więcej informacji o warunkach udziału wyborców w nadchodzących wyborach znajduje się  na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, linki poniżej:

Źródło informacji: B. Jędrowska