Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn.: Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Projekt zakłada wprowadzenie nowych funkcji do budynku kina „Tęcza” w Wałczu oraz zagospodarowanie jego otoczenia, które umożliwi wykorzystywanie tej przestrzeni w celach społecznych.

W przypadku przestrzeni sąsiedzkiej znajdującej się za budynkiem kina „Tęcza” zakłada się wyraźne wydzielenie dwóch stref: komunikacji wewnątrzosiedlowej i rekreacyjnej. Strefy te zostaną od siebie oddzielone nasadzeniami zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Strefa rekreacyjna składać będzie się z placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury parkowej. Ostatnim elementem projektu jest zamontowanie dźwigu zewnętrznego w budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własniściowej. Zamontowanie windy w tym budynku poprawi dostępność pomieszczeń, w których odbywają się wydarzenia o charakterze społecznym.

Źródło informacji: H. Szynkaruk-Szpynda