Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabory na wolne stanowiska urzędnicze.

I. BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM URZĘDU MIASTA WAŁCZ

 1. Określenie stanowiska :

 

PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH (Biuro Obsługi Interesanta)

 • Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

 1. Wymaganie niezbędne :
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,
 • staż pracy:

- wykształcenie średnie – 3 lata stażu pracy,

- wykształcenie wyższe – staż pracy nie jest wymagany.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe o kierunku: administracja, organizacja i zarządzanie lub ekonomia;
 • roczny staż w administracji samorządowej lub na podobnym stanowisku pracy;
 • niezbędna wiedza specjalistyczna, tj. znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- ustawy o opłacie skarbowej,

- ustawy Prawo pocztowe,

- Statutu Miasta Wałcz (bip.walcz.pl),

4) znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w stopniu komunikatywnym.

5) umiejętności praktyczne:  

 • obsługa programów: WORD (edytor teksów), programów do elektronicznego obiegu korespondencji,

6) umiejętności psychospołeczne:

zorganizowanie, zaangażowanie, dyskrecja, asertywność, skrupulatność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, opanowanie, dokładność.

II. BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIASTA WAŁCZ

 1. Określenie stanowiska :

 

INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. OBYWATELSKICH

 

 • Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

 1. Wymaganie niezbędne :
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,
 • staż pracy:

Inspektor

5 lat – wykształcenie średnie

3 lata – wykształcenie wyższe

Podinspektor

3 lata – wykształcenie średnie

staż nie jest wymagany – wykształcenie wyższe.

 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe o kierunkach/specjalnościach: administracja, pokrewne;
 • co najmniej rok stażu pracy na podobnych stanowiskach lub w administracji publicznej;
 • niezbędna wiedza specjalistyczna, tj. znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności ustaw:

- o obronie Ojczyzny,

- o ewidencji ludności,

- Kodeks Wyborczy,

- o opłacie skarbowej,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

- o samorządzie gminnym,

- o ochronie danych osobowych;

 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość języka ukraińskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętności praktyczne:

         - znajomość obsługi programów: Word,

         - prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji,

         - interpretacja i stosowanie aktów normatywnych  oraz obowiązujących przepisów            regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku;

6) umiejętności psychospołeczne: dostosowania się do różnych typów klientów,  asertywność w kontaktach z trudnym klientem.

WIĘCEJ INFORMACJI NT. NABORÓW: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska/160-nabor-w-urzedzie-miasta

Źródło informacji: J. Dworek, Wydział Organizacyjny