Zarządzenie Nr 0050.1.173.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.1.173.2023 z dnia 5.12.2023
Ogłoszenie konkursowe
Zgłoszenie kandydata
Oświadczenie oferenta
Potwierdzenie złożenia oferty

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych