Do końca 2023 roku z domów mieszkańców województwa zachodniopomorskiego powinny zniknąć wszystkie instalacje na paliwo stałe nie spełniające wymagań odnoszących się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

Z uwagi na utrzymujące się przekroczenia benzo(a)pirenu w strefie zachodniopomorskiej oraz terminy dostępności programów finansowych wspierających działania mieszkańców wraz z rekomendacjami Komisji Europejskiej w odniesieniu do dystrybucji środków finansowych, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego aktualnie nie planuje wprowadzania zmian do zapisów obowiązującej uchwały antysmogowej, wprowadzającej na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego realizując zapisy Programów ochrony powietrza, prowadzi od 2018 roku kampanię informacyjno – edukacyjną upowszechniającą zapisy uchwały antysmogowej. Celem kampanii pn: „Nie truję – reaguję” jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców oraz aktywizacja mieszkańców województwa do wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych.

Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu jest ważnym elementem dla wdrażania standardów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza. Osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych jest ściśle powiązane z poziomem kompetencji ekologicznych mieszkańców (tj. wiedzą o środowisku, praktycznymi umiejętnościami oraz proekologiczną motywacją do zmiany postaw i codziennych zachowań).

Inwestowanie w ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wpłynie na ograniczenie tzw. niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wymianę „kopciuchów” można sfinansować ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych, takich jak fundusze krajowe oraz fundusze unijne.

Informacje na temat aktualnie dostępnych źródeł finansowania działań wynikających z zapisów obowiązującej na terenie województwa uchwały antysmogowej znajdują się na stronie Urzędu Miasta Wałcz oraz pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 42.

Szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej województwa zachodniopomorskiego znajdują się poniżej:

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-xxxv54018-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/4984/akt.pdf

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska