Od dzisiejszego dnia można składać wnioski o zmianę miejsca głosowania oraz pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania.

W dniu 15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Osoby, które w tym czasie będą przebywać poza miejscem stałego zamieszkania mogą zagłosować w innym miejscu pobytu, o ile wcześniej złożą wniosek o zmianę miejsca głosowania lub pobiorą zaświadczenie o prawie do głosowania.

W głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział pełnoletni obywatele polscy, posiadający czynne prawa wyborcze, ujęci w spisie wyborców. 

W spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

  • zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,
  • ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
  • nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

 

Wyborca:

  • czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
  • czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. miejscem ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
  • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania (tutaj można pobrać wniosek).

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów. Wniosek można również złożyć w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej na stronie internetowej gov.pl, link do usługi: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Wyborca, który złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty.

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy (nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania), w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (tutaj można pobrać wniosek).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Ważne: należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zachęcamy do składania wniosków o zmianę miejsca głosowania (dopisania się do spisu) oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możliwie najszybciej i nie odkładania tego na ostatnią chwilę.

Sprawy można załatwić w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta Wałcz (wejście od ulicy Kilińszczaków). Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem: 67 258 44 71 wew. 49.Źródło informacji: B. Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich