Stypendium szkolne - najważniejsze informacje!

Komu przysługuje:

 • uczniom mieszkającym na terenie miasta Wałcz jeżeli miesięczny dochód ich rodziny nie przekracza 600 zł netto na osobę.

Uprawnieni do złożenia wniosku:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 lat;
 • słuchacze kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat;
 • dyrektorzy szkół, ośrodków.

Niezbędne formularze:

 • wniosek o stypendium, do pobrania w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz.

Proszę zwrócić uwagę, aby we wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródeł dochodów, dokładnie opisać sytuację dochodową rodziny oraz podpisać wniosek wraz z pouczeniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku.

 • zestawienie faktur, do pobrania w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz. – należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatki we wskazanym w decyzji terminie rozliczenia stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • pracujący: zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • bezrobotni: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • osoby objęte stałą pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego/dodatku energetycznego, zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: prawomocne orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, protokół zawierający ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny: prawomocne orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, protokół zawierający ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • opodatkowane na zasadach ogólnych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
 • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych z Urzędu Gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej;
 • studenci: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie o uzyskanych stypendiach socjalnych lub ich braku;
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz - Kancelaria Ogólna (p. 7 parter)

Opłaty

 • decyzja stypendialna nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

 • Wnioski można składać w terminie od 1 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października.
 • Po spełnieniu wszystkich kryteriów zostanie wydana i doręczona decyzja.
 • Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:
  • I grupa dochodowa - nie mniej niż 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 50% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • II grupa dochodowa - nie mniej niż 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy
   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi powyżej 50% kryterium dochodowego, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Złożone wnioski rozpatrzone zostaną w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.
 • Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu zestawienia faktur (do pobrania w zakładce „Załączniki”) oraz dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie z katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w zakładce "Załączniki").

Komórka odpowiedzialna:

 • Wydział Edukacji, tel. 67 258-44-71 w. 68, pokój nr 223, budynek B Urzędu Miasta Wałcz - osoba odpowiedzialna Marta Tobiasz.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Uchwała Rady Miasta Wałcz nr VIII/XI/111/19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Wałcz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
 • Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dokumenty do pobrania:

 

Źródło informacji: M. Tobiasz, Wydział Edukacji