Zarządzenie Nr 0050.1.97.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

 • 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.  

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

 • 2
 1. Ogłasza się nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.
 2. Wniosek zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach konkursu stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

 

 • 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz (www.walcz.pl);
 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz.

 

 • 4

Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

 • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

/-/ w.z. Adam Biernacki

Zastępca Burmistrza Miasta

Treść oraz wniosek: PLIK

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych