Zarządzenie Nr 0050.1.83.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w roku 2023.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.572) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Dokonuje się końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.1.72.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 1 czerwca 2023 r.
  2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami oferentów, nazwami zadania publicznego oraz wysokością przyznanych środków publicznych stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  • 2

Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2023 w dziale 754, w rozdziale 75495, w paragrafie 2360.  

  • 3

Zarządzenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz (www.walcz.pl);
  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz.

 

  • 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                

/-/ Maciej Żebrowski

Burmistrz Miasta Wałcz

TREŚĆ


Źródło informacji: A, Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych