dotycząca zgłaszania się Mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 rok.

Udział w debacie musi być poprzedzony złożeniem do Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz pisemnego zgłoszenia wraz z wykazem osób popierających zgłoszenie do udziału w debacie (co najmniej 50 osób).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miasta Wałcz, ul. Plac Wolności 1 (Biuro Rady Miasta, pokój nr 09, niski parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00.

Sesja Rady Miasta Wałcz odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku. Obwieszczenie o terminie sesji i porządku obrad zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz www.bip.walcz.pl w zakładce Rada Miasta [Informacje (Obwieszczenia, Ogłoszenia)]. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgodnie z § 43 ust. 1b Statutu Miasta Wałcz „Wystąpienie mieszkańców zabierających głos w debacie nad raportem o stanie gminy w trybie art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym nie może trwać dłużej niż 20 minut.”

Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz wraz ze wzorem zgłoszenia Mieszkańca są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz www.bip.walcz.pl w zakładce Funkcjonowanie samorządu - Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz - Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2022 rok).

Źródło informacji: M. Goszczyński, Przewodniczący Rady Miasta Wałcz