Aktualizacja informacji Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie wystąpił do Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027 (na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie OA-510-4/23 z dnia 24 maja 2023 r.)Liczba ławników do wybrania wynosi:

- do Sądu Rejonowego w Wałczu – 2 osoby
- do Sądu Rejonowego w Szczecinku w zakresie prawa pracy – 2 osoby

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 poz. 217 ze zmianami), zwana dalej „ustawą”;
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zmianami).

Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników zgłasza się Radzie Miasta Wałcz w terminie do dnia 30.06.2023 r. zgodnie z art. 162 ustawy:
§1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 ze zmianami), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
§10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, o których mowa w § 2 – 5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one zniszczone w terminie 30 dni.

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Wałcz, kancelaria ogólna pokój nr 7 (budynek A – parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (od 7.30 do 15.30).

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA, którą wraz z pozostałymi formularzami można pobrać:
1) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wałcz – www.bip.walcz.pl w dziale Rada Miasta /wybory ławników,
2) z kancelarii Urzędu Miasta w Wałczu, Plac Wolności 1, pokój nr 7, parter, w godzinach pracy Urzędu,
3) z Biura Rady Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, pokój nr 09, niski parter, w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji:

https://bip.walcz.pl/index.php/rada-miasta/wybory-lawnikow/2311-wybory-lawnikow-na-kadencje-2024-2027

Źródło informacji: M. Goszczyński, Przewodniczący Rady Miasta