Urząd Miasta Wałcz przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych,

że z dniem 31 MAJA 2023 r. upływa termin wniesienia opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata, o której mowa wyżej, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego, bądź w całości do dnia 31 stycznia.


Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy).


Opłatę roczną lub II ratę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na konto:  

PEKAO SA o/Wałcz  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Źródło informacji: Anna Podgórska, RiPM