Informacja o naborze.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Stanowisko: INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. KOMUNALNYCH

Wymaganie  niezbędne :

1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,
6)    staż pracy:
     Inspektor     
- wykształcenie średnie – 5 lat,
- wykształcenie wyższe – 3 lata,
    
Podinspektor     
- wykształcenie średnie – 3 lata
- wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany


WIĘCEJ INFORMACJI: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska/160-nabor-w-urzedzie-miasta


Źródło informacji: J. Dworek, Wydział Organizacyjny