Gmina Miejska Wałcz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.

 Końcowymi beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale).

 

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

zakup i montaż źródła ciepła ( Pompa ciepła powietrze / woda; Pompa ciepła typu powietrze /powietrze; kocioł gazowy kondensacyjny; Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie; Ogrzewanie elektryczne)

- do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania programu.

 

Dodatkowo, mogą być wykonane (istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego elementu
z poniżej wymienionego zakresu):

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Wartość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na trzech poziomach: podstawowym, podwyższonym oraz najwyższym.

 

Poziom podstawowy – do 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 15 000,00 zł  (dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120.000,00 zł).

 

Poziom podwyższony – do 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 25.000,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.673,00 zł
w gospodarstwie wieloosobowym i 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym
).

 

Poziom najwyższy – do 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 37.500,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 .260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone
w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie).

 

Beneficjentem końcowym uprawnionym do dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która posiada tytuł prawny wynikający
z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Wszelkie informacje dotyczące wnioskowania o udzielenie dofinansowania znajdują się w załącznikach.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjenta końcowego Gminy Miejskiej Wałcz
  2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu
  3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gminy Miejskiej Wałcz
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gminy Miejskiej Wałcz
  5. Umowa dofinansowania ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Beneficjenta końcowego Gminy Miejskiej Wałcz
  6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjenta końcowego Gminy Miejskiej Wałcz
  7. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego Gminy Miejskiej Wałcz

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.


Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Źródło informacji: D. Krauze, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów