Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu
pokój nr 4 (I piętro)
godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek w godz. 8.00 – 12.00.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej –e-Puap. Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego (nie e-mailem jako załącznik, skan, zdjęcie itp.). 

 

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

1. Kto będzie uprawniony do refundacji podatku VAT?

Uprawnionymi do refundacji podatku VAT będą odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych. Ponadto wymagane jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. 

1) odbiorca wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB (nie dotyczy piecyków gazowych do podgrzania wody);

Ustawodawca wymaga zatem, aby główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było zasilane paliwami gazowymi, czyli: gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz gazem propan-butan lub innego rodzaju gazem palnym, dostarczanym za pomocą sieci gazowej, a także biogazem rolniczym, niezależnie od ich przeznaczenia. 

2) jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy refundacyjnej 2023 ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o refundację podatku VAT - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek gazowy - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym wyżej mowa, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 u.ś.r., przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o rodzinie - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, które tworzą:

1) osoba fizyczna – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwach domowych jednoosobowych lub wieloosobowych ustala się, biorąc pod uwagę zasadę, w myśl której ilekroć jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3) inne wskazane wyraźnie w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., do tego odbiorcy paliw gazowych.

 

2. Organ właściwy do wypłaty refundacji podatku VAT

Organem uprawnionym do wypłaty refundacji podatku VAT dla indywidualnych odbiorców paliw gazowych jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

3. Wniosek o refundację podatku VAT

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do 29.02.2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ww. ustawy. W sytuacji złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2) do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy refundacyjnej 2023.

W przypadku niezałączenia do wniosku np. dowodu uiszczenia zapłaty za tę fakturę, organ właściwy wezwie stronę do uzupełniania brakujących dokumentów. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy refundacyjnej 2023, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:

1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w CEEB,
2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, 

– jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym jednoosobowym albo wieloosobowym.

 

4. Forma załatwiania sprawy o refundację podatku VAT

Przyznanie przez organ właściwy refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Natomiast odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT - wymagają wydania decyzji.

Organ wykonawczy gminy prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Źródło informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu