Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

W 2023 roku planujemy dalsze działania mające na celu oczyszczenie naszej gminy z azbestu. Dlatego ogłaszamy nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych ze zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Wałcza, którzy mają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, będą mogli skorzystać z bezpłatnego ich usunięcia. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego montaż ponosi właściciel nieruchomości.

 

Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości, którymi są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe,
  • Rodzinne Ogrody Działkowe,

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Wałcza mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz przy Pl. Wolności 1 pok. nr 7 w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 258 44 71 wew. 42  lub w pokoju nr 202.

 

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta Wałcz oraz na stronie internetowej:

https://bip.walcz.pl/index.php/zalatw-sprawe-w-urzedzie/karty-uslug/114-wydzial-zagospodarowania-przestrzennego-i-srodowiska/ochrona-srodowiska/2042-wniosek-o-udzial-w-programie-likwidacji-wyrobow-zawierajacych-azbest-2023-r


Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska