Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Razem lepiej (…)".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 22.04.2022 r. – 29.04.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Do pobrania: oferta.


Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych