Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie prywatnego kwaterowania uchodźców z Ukrainy w Wałczu zajmuje się Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta Wałcz.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. poz. 583) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 15 marca 2022r. (Dz.U. poz. 605), osobom udzielającym nieodpłatnie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną na terenie ich kraju, przysługuje świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Wnioski są przyjmowane od 28 marca 2022 r.

Przyznawanie świadczenia odbywa się po złożeniu odpowiednich druków (poniżej do pobrania) Wypłata świadczenia odbywa się na wskazany przez wnioskującego numer konta – po wcześniejszej weryfikacji złożonego wniosku.

Miejsce przyjmowania wniosków

Wnioski o świadczenie pieniężne będzie można składać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78 – 600 Wałcz, w budynku B,  pokój nr 122 (I piętro, wejście od ulicy Kilińszczaków):

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–14.00

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67-258-44-71 w. 32.

Preferowane jest składanie wniosków osobiście, co umożliwi udzielanie wnioskodawcom pomocy i wskazówek przy wypełnianiu wniosków.

WAŻNE: Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za okres bieżący, czyli za pobyt uchodźcy do dnia, w którym składamy wniosek.

Zwraca się uwagę, że świadczenie przysługuje za okres faktycznego pobytu obywateli Ukrainy.

Dokumenty do pobrania:

 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Komu przysługuje świadczenie?


Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Kiedy świadczenie  nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem za wskazany we wniosku okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek, podmiot, o którym mowa w pkt 1, otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • jeżeli od osoby objętej zakwaterowaniem była pobierana jakakolwiek opłata. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł, trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • jeżeli we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres świadczenie będzie przyznawane?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Jaki jest sposób wypłaty świadczenia?
Świadczenie wypłacane jest z dołu.

Weryfikacja danych przez gminę

Gmina uzależnia przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz