Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu poszukuje kandydatów na opiekunów tymczasowych małoletnich obywateli Ukrainy,

którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za nich zgodnie z prawem obowiązującym w RP.

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

(Ośrodek na wniosek sądu opiekuńczego wskazuje kandydata na opiekuna tymczasowego w przypadku braku krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna).

Do obowiązków opiekunów tymczasowych należy reprezentowanie małoletniego, sprawowanie pieczy nad jego osobą i majątkiem, o ile przy jego ustanowieniu przez sąd nie określono inaczej zakresu jego obowiązków.

Kandydat wyraża pisemną zgodę na ustanowienie go opiekunem tymczasowym, podając jednocześnie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, serię i numer dokumentu tożsamości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 67 258 00 65.Źródło informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.