Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz,

na mocy uchwały Nr VIII/XIX/182/20 Rady Miasta Wałcz z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7 maja 2020r. poz. 2158), obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obiekty użyteczności publicznej;

2) budynki i budowle wykorzystywane do produkcji i przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej;

3) budynki i budowle wykorzystywane na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt;

4) budynki mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

Deratyzację należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu marca i października każdego roku.

Zabieg należy wykonać przy użyciu środków gryzoniobójczych zatwierdzonych
i dopuszczonych do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia, zabezpieczonych
(np. umieszczonych w karmnikach deratyzacyjnych) przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt.

Kontrolę wykonania prowadzić mogą funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałczu.

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych